REGULAMIN SKLEPU

 

I. Informacje ogólne


1. Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem internetowym: www.pstragzawojski.pl

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to firmę:

PM Elżbieta Skoczek, ul. Zegadłowicza 4/4, NIP 867-136-58-04, REGON: 122923144,

prowadzącą sklep Zdrowo i Naturalnie Pstrąg Zawojski - 34-222 Zawoja 140A.


Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Platformie - rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.pstragzawojski.pl.

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej.

Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na Platformie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Dostawcy - należy przez to rozumieć (i) podaną na Platformie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą ("Firma Kurierska"), (ii) pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy ("Transport Własny"). Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na określonym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Platformie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep działający pod marką Zdrowo i Naturalnie Pstrąg Zawojski. Adres: 34-222 Zawoja 140A

Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień


1. Korzystanie z Platformy  jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f. aktywne konto e-mail

2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Platformy.

2.1.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego na Platformie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

4. Zamawiający składa Zamówienie na Platformie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznejinformacje o stanie realizacji Zamówienia. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą Platformy  jest  Sklep. Adres Sklepu wskazany jest każdorazowo na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

9. Dokonywanie Zamówień za pomocą Platformy  jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

10.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na Platformie Pstragzawojski.pl lub telefonicznie na numer telefonu podany na Platformie  lub listownie na adres Sprzedawcy.

12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.

13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

14. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

16. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu technologii Platformy  są przechowywane przez system informatyczny Platformy Pstragzawojski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży (zamówień) zawartych przy wykorzystaniu technologii Platforml przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym powyżej.

17. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

III. Zasady płatności


1. Aktualne i dostępne formy płatności są określone na Platformie Pstragzawojski.pl. Z reguły dostępne formy płatności to:
a. gotówka w miejscu odbioru Towaru w Sklepie Sprzedawcy.
b. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,

2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku Towarów na wagę, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi więcej niż +/-6%, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu Cenę, o ile została ona uiszczona przez Zamawiającego z góry. 

3. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na Platformie przy składaniu Zamówienia. W przypadku miejscowości, w których Zamawiający nie zapewnia dostawy Transportem Własnym, Koszty dostarczenia Towaru  obejmują koszty przesyłki kurierskiej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego, o ile usługa taka jest dostępna. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru na Platformie.

IV. Dostawa

1. Możliwość i formę dostawy Zamówienia (dostawa Firmą Kurierską lub Transportem Własnym, a także dostępność Towarów wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może sprawdzić na Platformie). Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Transportem Własnym, wyłącznie w miejscach wskazanych na Platformie. W pozostałych miejscach możliwa jest realizacja Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

2. Dostawa za pośrednictwem Firmy Kurierskiej odbywa się w miejscowościach, w których Zamawiający nie zapewnia Transportu Własnego.

3. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.

5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.

V. Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

VI. Reklamacja Towaru


1. Reklamacje można składać bezpośrednio u Dostawcy w razie odbioru Zamówienia od Dostawcy Transportem Własnym lub na Platformie lub w Sklepie.

2. W razie dostarczenia Zamówienia przez Firmę Kurierską - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sklepem lub za pośrednictwem Platformy.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

VII. Ochrona danych osobowych


1. Zamawiający dokonując rejestracji na Platformie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. Obsługa plików Cookies


Korzystający z Platformy wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

IX. Postanowienia końcowe


1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.